شرکت تامین تجهیز هوگر مهمترین رسالت  و ماموریت خویش را تلاش در جهت تامین درخواست‌های  تولیدکنندگان و صنعتگران در راستای  کمک به رشد  اقتصادی کشور ، رسیدن  به خودکفایی و نزدیکی هرچه بیشتر به اهداف اقتصاد مقاومتی می‌داند.در این راستا میکوشیم تا دست در دست صنعتگران  کشور درمسیر کاهش وابستگی  ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی حر کت کرده و در این راه خود را مکلف به تلاش در زمینه رفع موانع تولید تجارت درداخل کشور می‌دانیم